Licznik odwiedzin

monitoring pozycji

Przez Myczkowce prowadzi sie? szlaków spacerowych i ?cie?ek przyrodniczych. G?ówna atrakcj? stanowi Jezioro Myczkowieckie o powierzchni 2 km kw. powsta?e przez budow? zapory wodnej na rzece San. Nad jeziorem roztacza si? krajobrazowo-le?ny rezerwat przyrody Koziniec po?o?ony na po?udniowym stoku Kozi?ca (521 m).

Ochronie zosta?y poddane szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca wraz z rzadkimi gatunkami ro?lin. Prze?om Sanu w Zwierzyniu na stoku Grodziska (556 m) i Nad Jeziorem Myczkowieckim na stoku Berda (577 m) to pozosta?e dwa nowe rezerwaty przyrody. ?ó?ty szlak spacerowy prowadzi do pomnika przyrody Ska?ki Myczkowieckie. To unikalna ?ciana skalna o d?ugo?ci 600 m i wysoko?ci 69 m. Mie?ci w sobie punkt widokowy, z którego roztacza si? panorama ca?ej okolicy.

W pobli?u elektrowni znajduje si? „cudowne ?róde?ko” z mineralna woda lecznicz?. Mi?o?ników koni z pewno?ci? zainteresuje stadnina Eden z kryt? uje?d?alni? mieszcz?c? si? przy o?rodku Caritas. W odleg?o?ci 2 km znajduje si? jedyny w Polsce faunistyczny rezerwat przyrody Bobry w Uhercach.

W krajobrazie Myczkowiec odnale?? mo?emy zabytkow? murowan? grekokatolick? cerkiew fil. p.w. ?w. Jerzego z lat 1910-12 oraz rzymskokatolicki ko?ció? parafialny p.w. Matki Boskiej Cz?stochowskiej z 1979 r. Ponadto pami?tk? historyczna stanowi zabytkowy kamienny spichlerz z pierwszej po?owy XVII w.

W o?rodku Caritas otworzone zosta?o Centrum Kultury Ekumenicznej, gdzie na powierzchni 1 ha znajduje si? 140 makiet cerkwi greckokatolickich, prawos?awnych i ko?cio?ów rzymskokatolickich powsta?ych na Terenia po?udniowo-wschodniej Polski, Ukrainy i S?owacji. Miniatury prezentuj? ?wi?tynie, które utrzyma?y si? do dzi?, jak i te ju? nieistniej?ce. Spacer po tym niezwyk?ym parku jest mo?liwo?ci? bli?szego poznania kultury religijnej takich narodowo?ci jak: Pogórzanie, Zamiesza?cy, ?emkowie, ?emkowie s?owaccy, Grupa Polsko-Ruska, Dolinianie, Teren mieszany, Bojkowie i Bojkowie ukrai?scy.